ΚΔΔ

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (Κ.Δ.Δ) του ΤΕΙ Αθήνας έχει αναλάβει από το 1998 το σύνολο των υποχρεώσεων που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του δικτύου δεδομένων του Ιδρύματος, το οποίο περιλαμβάνει την δομημένη καλωδιακή υποδομή, τον ενεργό εξοπλισμό και τις προσφερόμενες υπηρεσίες Διαδικτύου και του Δικτύου δεδομένων. Είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του δικτύου δεδομένων του Ιδρύματος καθώς και την αξιοποίησή του για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Συγκεκριμένα,οι αρμοδιότητές του Κ.Δ.Δ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση δικτυακών υπηρεσιών (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ιστοσελίδες (www), υπηρεσίες καταλόγου, απομακρυσμένη πρόσβαση dialup, κ.α) καθώς και ενσωμάτωση νέων.
 • Διαχείριση ενεργού και παθητικού εξοπλισμού του δικτύου δεδομένων (διάρθρωση, επίβλεψη καλής λειτουργίας, εντοπισμός και αποκατάσταση βλαβών και εκτάκτων περιστατικών).
 • Υλοποίηση της πολιτικής του Ιδρύματος για την προστασία του δικτύου και των προσφερόμενων υπηρεσιών πληροφόρησης.
 • Αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης της ασφάλειας του δικτύου.
 • Ενημέρωση και τεχνική υποστήριξη των χρηστών (help-desk).
 • Τεκμηρίωση της καλωδιακής υποδομής του δικτύου δεδομένων, του ενεργού εξοπλισμού και των υπηρεσιών του.
 • Προγραμματισμός και πραγματοποίηση αναβαθμίσεων του δικτύου.
 • Παρακολούθηση της λειτουργίας του δικτύου και διαχείριση των πόρων του.
 • Εγκατάσταση νέων συνδέσεων και αλλαγή των χαρακτηριστικών των ήδη ενεργών.
 • Εγκατάσταση και διαχείριση προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής (π.χ, Τηλεδιασκέψεις, Τηλεεκπαιδεύσεις κ.α.)
 • Σχεδιασμός και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών γραμμών σε συνεργασία με τον ΟΤΕ.
 • Παρακολούθηση της λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών γραμμών και αποκατάσταση βλαβών σε συνεργασία με τον ΟΤΕ.
 • Σύνταξη μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για τις δικτυακές επεκτάσεις και αναβαθμίσεις.
 • Διενέργεια διαγωνισμών για προμήθεια ή συντήρηση του δικτυακού εξοπλισμού.
 • Διαχείριση συμβολαίων συντήρησης και συνεργασία με αναδόχους εταιρείες.
 • Συνεργασία και επικοινωνία με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων δικτύων (Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο, Εθνικό Ερευνητικό Δίκτυο).
 • Παροχή υπηρεσιών τηλεματικής σε τρίτους (Ερευνητικούς και Πανεπιστημιακούς Φορείς, Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς)

Γενικότερα οι βασικοι άξονες λειτουργίας του Κ.Δ.Δ είναι οι εξής:

1. Υποστήριξη ενεργού δικτυακού εξοπλισμού

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του Τ.Ε.Ι Αθήνας φροντίζει να διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο Τ.Ε.Ι Αθήνας εξασφαλίζοντας αξιοπιστία, ασφαλή πρόσβαση και συνεχή λειτουργία του δικτύου. Έχει ευθύνη για την ομαλή απρόσκοπτη λειτουργία του ενεργού εξοπλισμού του:

 • Δικτύου κορμού
 • Δευτερεύοντος δικτύου
 • Δικτύου διανομής
 • Εξωτερικών δικτυακών διασυνδέσεων των απομακρυσμένων κτιρίων
 • Κεντρικών εξυπηρετητών

2. Υποστήριξη υπηρεσιών

Στο Τ.Ε.Ι Αθήνας παρέχονται σήμερα οι εξής υπηρεσίες:

 • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)
 • World Wide Web (WWW)
 • Webmail
 • Υπηρεσία Antispam
 • Yπηρεσία VPN
 • Ονοματολογία Διαδικτύου (DNS)
 • Απομακρυσμένη πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Dialup)
 • Υπηρεσία Καταλόγου (Directory Service) (Πιλοτικά)
 • Υπηρεσία Αρωγής Χρηστών (HelpDesk).

Ο κύκλος ζωής κάθε υπηρεσίας (προγραμματισμός και υλοποίηση αναβαθμίσεων του δικτύου , e-mail, dns, dialup) που παρέχει το ΚΔΔ αποτελείται από τις παρακάτω λειτουργίες:

 • Μελέτη και Σχεδιασμός
 • Υλοποίηση, Συντήρηση & Ασφάλεια Δικτύων και Υπηρεσιών
 • Τεχνική Υποστήριξη (HelpDesk)
 • Τεκμηρίωση

3. Ασφάλεια δεδομένων

Το ΚΔΔ λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του δικτύου δεδομένων και συγκεκριμένα για :

 • την διασφάλιση του απορρήτου της διακινούμενης πληροφορίας από υποκλοπές.
 • την διασφάλιση της αποθηκευμένης πληροφορίας (e-mail).
 • την ακεραιότητα των συστημάτων των κόμβων του δικτύου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

4. Τεκμηρίωση του δικτύου

Η τεκμηρίωση του δικτύου δεδομένων περιλαμβάνει :

 • τα σχέδια καλωδιώσεων (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή Visio) οριζόντιας, κατακόρυφης καλωδίωσης και καλωδίωσης κορμού
  κατόψεις των ορόφων όλων των κτιρίων του campus (κτιριακό συγκρότημα Αιγάλεω) και των απομακρυσμένων κτιρίων.
 • την αρίθμηση και αποτύπωση παροχών πάνω στις κατόψεις των ορόφων των κτιρίων
 • την αποτύπωση των patch-panels, ενεργού εξοπλισμού, καλωδίων και συνδετικών καλωδίων (χαλκός και ίνες), στους κατανεμητές.
 • την καταγραφή της μικτονόμησης μεταξύ patch-panels και ενεργού εξοπλισμού, όλων των κατανεμητών δεδομένων.
 • τα αποτελέσματα ελέγχου καλωδίωσης χαλκού και οπτικών ινών σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα (TSB-36, TSB-40).
 • την αποτύπωση των ενεργών συσκευών του δικτύου, ανά κτίριο και ανά όροφο.
 • την τεκμηρίωση των τηλεπικοινωνιακών παροχών συνδέσεων ενεργού εξοπλισμού.
 • την τεκμηρίωση της διάρθρωσης όλων των ενεργών συσκευών του δικτύου.

5. Υποστήριξη χρηστών (Help Desk)

Η υπηρεσία Αρωγής Χρηστών (Ηelp Desk) δέχεται, καταγράφει και επιλύει τα δικτυακά προβλήματα των χρηστών. Συγκεκριμένα ασχολείται με:

 • Νέες συνδέσεις χρηστών (ενεργοποίηση πριζών ή απομακρυσμένη πρόσβαση).
 • Ακυρώσεις ή μεταφορές συνδέσεων.
 • Εγκατάσταση νέου δικτυακού εξοπλισμού.
 • Υποστήριξη υπηρεσιών δικτύου.
 • Τηλεφωνική υποστήριξη χρηστών.
 • Επίλυση βλαβών καλωδιακού εξοπλισμού.