Δίκτυο

Στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ το δίκτυο του ΤΕΙ Αθήνας αναβαθμίστηκε από τεχνολογία ΑΤΜ σε τεχνολογία Gigabit. Άμεσος στόχος ήταν η ταχύτατη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, για την αδιάλειπτη πρόσβαση στις παγκόσμιες πηγές πληροφοριών από φοιτητές, ερευνητές, διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό. Η μελλοντική εισαγωγή τεχνολογιών IP νέας γενιάς, που παρέχουν εγγυήσεις ποιότητας υπηρεσιών, επιτρέπει την ποιοτική υλοποίηση εφαρμογών πολυμέσων πραγματικού χρόνου (ήχος, εικόνα, βίντεο) τόσο σε τοπικό επίπεδο (Intranet ΤΕΙ Αθήνας) όσο και μεταξύ των ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Έτσι, το δίκτυο του ΤΕΙ Αθήνας δεν αποτελεί πλέον ένα γρήγορο δίκτυο πρόσβασης, αλλά γίνεται πραγματικά μία πλατφόρμα υλοποίησης, ανάπτυξης και διάχυσης προηγμένων εφαρμογών τηλεματικής, όπως η τηλεδιάσκεψη, η τηλεκπαίδευση και η τηλεσυνεργασία, στην υπηρεσία της εκπαίδευσης και της έρευνας. Η αναβάθμιση του δικτύου ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2004.

Γενική εικόνα του Δικτύου Δεδομένων του Τ.Ε.Ι Αθήνας

Tο δίκτυο του Τ.Ε.Ι Αθήνας αποτελείται από:

 • Ένα δίκτυο κορμού τεχνολογίας Gigabit, ταχύτητας 1 Gbps. Όλα τα κτίρια του ΤΕΙ συνδέονται σε τοπολογία αστέρα με τον κεντρικό κόμβο με πολύτροπες οπτικές ίνες και τεχνολογία Gigabit.
 • Ένα δίκτυο διανομής εντός των κτιρίων τεχνολογίας Gigabit Ethernet.
 • Ένα δίκτυο πρόσβασης τεχνολογίας Fast Ethernet.
 • Δομημένη καλωδίωση κτιρίων με τουλάχιστον 2500 παροχές (πρίζες).
 • Τοπικά δίκτυα (περίπου 50 LANs) εντός των κτιρίων του Τ.Ε.Ι Αθήνας,που διασυνδέονται στο δίκτυο κορμού μέσω μεταγωγέων (switches) Fast Ethernet.
 • Ισχυρό δρομολογητή (router) για την διασύνδεση με το δίκτυο κορμού ΜΑΝ του ΕΔΕΤ2, τεχνολογίας DWDM (2,5 Gbps). Η διασύνδεση του Τ.Ε.Ι Αθήνας με το ΕΔΕΤ2 είναι τεχνολογίας Gigabit (1Gbps).
 • Εξειδικευμένους εξυπηρετητές (servers) που παρέχουν τις βασικές και προηγμένες δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές προς τους χρήστες του Τ.Ε.Ι Αθήνας.

Συνολικά υπάρχουν:

 • 1 x 7304 router Cisco, με Gigabit και WAN interfaces.
 • 1 x 4507 switch L2 & L3 κεντρικός μεταγωγέας με 32 Gigabit interfaces για συνδέσεις με τα κτίρια του campus.
 • 1 x ASA 5585-X Firewall Cisco για την ασφάλεια του δικτύου από εξωτερικές επιθέσεις.
 • 2 x 871 Cisco routers για την εξυπηρέτηση των αναγκών του κτηρίου στο Μητέρα.
 • 13 x 3750,  19 x 3550, 53 x 2950, 17 x 2960 & 2 3560 switches Cisco Giga/Fast Ethernet με Gigabit trunks.
 • 4 x 8326 switches Allied Telesyn Fast Ethernet/Ethernet με Gigabit trunks.
 • 2 x 3300 switches 3Com.
 • 1 x 5424 switch DELL.
 • 50 Μikrotik routers RB750 σε εργαστήρια υπολογιστών.
 • 35 Μikrotik switches RB260GS για την εξυπηρέτηση χώρων με ελλιπή υποδομή δομημένης καλωδίωσης.
 • DELL & HP Servers για τη υποστήριξη των προσφερόμενων υπηρεσιών Internet.

Η βασική δομή του δικτύου, όπου απεικονίζεται και το δίκτυο διανομής φαίνεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα: