Δίκτυο

Στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ το δίκτυο του ΤΕΙ Αθήνας αναβαθμίστηκε από τεχνολογία ΑΤΜ σε τεχνολογία Gigabit. Άμεσος στόχος ήταν η ταχύτατη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, για την αδιάλειπτη πρόσβαση στις παγκόσμιες πηγές πληροφοριών από φοιτητές, ερευνητές, διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό. Η μελλοντική εισαγωγή τεχνολογιών IP νέας γενιάς, που παρέχουν εγγυήσεις ποιότητας υπηρεσιών, επιτρέπει την ποιοτική υλοποίηση εφαρμογών πολυμέσων πραγματικού χρόνου (ήχος, εικόνα, βίντεο) τόσο σε τοπικό επίπεδο (Intranet ΤΕΙ Αθήνας) όσο και μεταξύ των ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Έτσι, το δίκτυο του ΤΕΙ Αθήνας δεν αποτελεί πλέον ένα γρήγορο δίκτυο πρόσβασης, αλλά γίνεται πραγματικά μία πλατφόρμα υλοποίησης, ανάπτυξης και διάχυσης προηγμένων εφαρμογών τηλεματικής, όπως η τηλεδιάσκεψη, η τηλεκπαίδευση και η τηλεσυνεργασία, στην υπηρεσία της εκπαίδευσης και της έρευνας. Η αναβάθμιση του δικτύου ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2004.

Το 2006 το δίκτυο δεδομένων του ΤΕΙ Αθήνας επεκτάθηκε ως ακόλουθα:

Αναβάθμιση τεχνικής υποδομής

Δομημένη καλωδίωση

Επεκτάθηκε η δομημένη καλωδίωση στο κτιριακό συγκρότημα του Ιδρύματος και στα απομακρυσμένα κτίρια του ΕΡΓΑΣ και της οδού Θηβών, καλύπτοντας όλους τους ορόφους των κτιρίων αυτών. Εγκαταστάθηκαν συνολικά 1700 νέες παροχές (πρίζες), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για τηλέφωνο είτε για δεδομένα. Επεκτάθηκε επίσης και η υποδομή των οπτικών ινών στα κτίρια 5Α, 5Β, 5Γ, 4ΙΙ, 9ΙΙ και Πολυγωνικό, συνδέοντάς με το Κεντρικό Κόμβο του δικτύου.

Απομακρυσμένα κτίρια

Αναβαθμίστηκε η διασύνδεση των απομακρυσμένων κτιρίων ΕΡΓΑΣ και ΘΗΒΩΝ (πρώην Τιμαίου) με το δίκτυο του ΤΕΙ σε 1Mbps από 330Kbps. Η αναβάθμιση έγινε μέσω της ISDN γραμμής (2Mbps) που χρησιμοποιείται για την τηλεφωνική διασύνδεση των κτιρίων, εξοικονομώντας έτσι τα πάγια τέλη, που πλήρωνε το Ίδρυμα στον ΟΤΕ για 4 μισθωμένες γραμμές δεδομένων, τύπου Μ1020. Αναβαθμίστηκε πρόσφατα με την βοήθεια της Τεχνικής Υπηρεσίας η ταχύτητα σύνδεσης του κτιρίου της Μήλου από 4 σε 20 Mbps (περίπου) με την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού (δρομολογητή, μεταγωγέα) και χρήση ασύρματης ζεύξης.

Ενεργός εξοπλισμός

Στα πλαίσια αναβάθμισης του τηλεφωνικού δικτύου του Ιδρύματος αναβαθμίστηκε το ακραίο δίκτυο πρόσβασης των χρηστών από απλό Ethernet (10Mbps) σε Fast Ethernet (100Mbps), με την αντικατάσταση 70 απλών συγκεντρωτών (hubs) με μεταγωγείς (switches) υψηλών ταχητύτων. Έτσι κάθε Η/Υ στα γραφεία των χρηστών μπορεί να συνδεθεί σήμερα στο δίκτυο δεδομένων με ταχύτητα 100Mbps. Το δίκτυο διανομής, δίκτυο κορμού και η διασύνδεση του δικτύου δεδομένων του ΤΕΙ με το Internet (μέσω ΕΔΕΤ) είναι τεχνολογίας GigaEthernet (1000Mbps). Επίσης στα πλαίσια αναβάθμισης της τηλεφωνικής υποδομής εγκαταστάθηκαν στα γραφεία των Προϊσταμένων 30 περίπου τηλεφωνικές συσκευές VoiceIP για πιλοτική χρήση τηλεφώνου μέσα από το δίκτυο δεδομένων IP.

Γενική εικόνα του Δικτύου Δεδομένων του Τ.Ε.Ι Αθήνας

Σήμερα, μετά την αναβάθμιση, το δίκτυο του Τ.Ε.Ι Αθήνας αποτελείται από:

 • Ένα δίκτυο κορμού τεχνολογίας Gigabit, ταχύτητας 1 Gbps. Όλα τα κτίρια του ΤΕΙ συνδέονται σε τοπολογία αστέρα με τον κεντρικό κόμβο με πολύτροπες οπτικές ίνες και τεχνολογία Gigabit.
 • Ένα δίκτυο διανομής εντός των κτιρίων τεχνολογίας Fast Ethernet.
 • Ένα δίκτυο πρόσβασης τεχνολογίας Ethernet/Fast Ethernet.
 • Δομημένη καλωδίωση κτιρίων με 2200 παροχές (πρίζες).
 • Τοπικά δίκτυα (περίπου 50 LANs) εντός των κτιρίων του Τ.Ε.Ι Αθήνας,που διασυνδέονται στο δίκτυο κορμού μέσω μεταγωγέων (switches) Fast Ethernet.
 • Ισχυρό δρομολογητή (router) για την διασύνδεση με τα απομακρυσμένα κτίρια του Τ.Ε.Ι Αθήνας (Μήλου, ΕΡΓΑΣ, Θηβών) και το δίκτυο κορμού ΜΑΝ του ΕΔΕΤ2, τεχνολογίας DWDM (2,5 Gbps). Η διασύνδεση του Τ.Ε.Ι Αθήνας με το ΕΔΕΤ2 είναι τεχνολογίας Gigabit (1Gbps).
 • Εξειδικευμένους εξυπηρετητές (servers) που παρέχουν τις βασικές και προηγμένες δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές προς τους χρήστες του Τ.Ε.Ι Αθήνας.

Συνολικά υπάρχουν:

 • 1 x 7304 router Cisco, με Gigabit και WAN interfaces.
 • 1 x 6509 switch L2 & L3 κεντρικός μεταγωγέας με 32 Gigabit interfaces για συνδέσεις με τα κτίρια του campus.
 • 2 x PIX 525 Firewall Cisco για την ασφάλεια του δικτύου από εξωτερικές επιθέσεις.
 • 1 x 5400 Access Server Cisco (με 8 ISDN PRI γραμμές) για τις dialup συνδέσεις .
 • 1 x 2610 router Cisco για την διασύνδεση με το κτίριο της Μήλου.
 • 55 x 3750 και 15 x 3550 switches Cisco Fast Ethernet/Ethernet με Gigabit trunks.
 • 10 x 8326 switches Allied Telesyn Fast Ethernet/Ethernet με Gigabit trunks.
 • 10 x 3300 switches 3Com.
 • DELL & HP Servers καθώς και διάφοροι άλλοι intel based servers για τη υποστήριξη των προσφερόμενων υπηρεσιών Internet.

Η Δομή του δικτύου φαίνεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα:

TEIA Network