Υπηρεσία καταλόγου

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου  έχει εγκαταστήσει και συντηρεί υπηρεσία καταλόγου (directory services) η οποία αποτελεί την κεντρική βάση αποθήκευσης των δεδομένων (username/password) των χρηστών του δικτύου, μέσω των οποίων πραγματοποιείται η πιστοποίησή τους για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει το ΚΔΔ. Επιπλέον περιέχει πληροφοριακά στοιχεία για τους χρήστες του ιδρύματος, όμως το email και η ιδιότητα τους(καθηγητής/διοικητικός/φοιτητής).

Η αναζήτηση στοιχείων τόσο για τους χρήστες του ιδρύματος, όσο και για όλα τα μέλη ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας είναι εφικτή μέσω της σχετική ιστοσελίδας του Εθνικού Δικτύου Ερευνας και τεχνολογίας : http://ds.grnet.gr