Υπηρεσίες Χρηστών

Σε κάθε χρήστη(ακαδημαικός Η διοικητικός) του ΤΕΙΑ παρέχεται πρόσβαση στο INTERNET. Παράλληλα με την απόκτηση λογαριασμού χρήστη από το ΚΔΔ του ΤΕΙΑ παρέχεται και το δικαίωμα χρήσης προσωπικών υπηρεσιών, όπως προσωπική διεύθυνση αλληλογραφίας(mail), υπηρεσία VPN και υπηρεσία DIALUP. Οι λεπτομερείς περιγραφές των υπηρεσιών αυτών παρατίθενται παρακάτω :