Ενεργοποίηση Πριζών

Εντός των χώρων του ΤΕΙ Αθήνας, η παροχή internet στους τελικούς χρήστες είναι συνεχής, χωρίς να χρειάζεται να γίνεται κλήση σε τηλεφωνικό νούμερο (dialup), υπηρεσία που παρέχεται από το ΤΕΙ προς το διοικητικό προσωπικό για χρήση από το σπίτι ή γενικότερα εκτός των χώρων του ΤΕΙ Αθήνας.

Ο τελικός χρήστης, για να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία αυτή πρέπει να ακολουθήσει τη παρακάτω διαδικασία:

 1. Στο χώρο που επιθυμεί να έχει παροχή internet, πρέπει να ελέγξει αν υπάρχει στον τοίχο πρίζα δικτύου. Η κάθε πρίζα έχει πάνω της ένα χαρακτηριστικό κωδικό ή νούμερο, το οποίο είναι μοναδικό για κάθε πρίζα. Ο τελικός χρήστης θα πρέπει να σημειώσει αυτό το χαρακτηριστικό. Σημειώνεται ότι, αν η πρίζα ανήκει στο παλιό δίκτυο του ΤΕΙ Αθήνας, η πρίζα αυτή θα έχει πάνω της ένα νούμερο ενώ αν ανήκει στο νέο δίκτυο του ΤΕΙ Αθήνας θα έχει ένα κωδικό της μορφής [Νούμερο1 Γράμμα1 Γράμμα2 Νούμερο2], τα οποία σημαίνουν κατά σειρά:

  • Νούμερο1 = ο αριθμός του κτιρίου (μοναδικός για κάθε κτίριο, σύμφωνα με την αρίθμηση που έχει γίνει από το ΚΔΔ) Γράμμα1 = Όροφος κτιρίου
  • Γράμμα2 = Μπορεί να έχει δύο τιμές, Α αν είναι πρίζα δικτύου ή Β αν είναι τηλεφωνική πρίζα. Επομένως, για παροχή δικτύου, ο τελικός χρήστης πρέπει να προσέξει να έχει ο χώρος πρίζα με την ένδειξη Α.
  • Νούμερο2 = ο μοναδικός αριθμός της πρίζας.

  Για να γίνουν τα παραπάνω πιο κατανοητά, χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα, αν ένας τελικός χρήστης βρίσκεται στο κτίριο της ΣΤΕΤΡΟΔ, στο δεύτερο όροφο, τότε στο χώρο του θα πρέπει να υπάρχει μια πρίζα της μορφής 6ΒΑ[χχ], όπου χχ το νούμερο της πρίζας.

 2. Ο τελικός χρήστης, έχοντας σημειώσει το παραπάνω χαρακτηριστικό, πρέπει να επισκεφθεί το ΚΔΔ, και να συμπληρώσει μια αίτηση με τα στοιχεία του και το παραπάνω χαρακτηριστικό. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ στοιχείο προς συμπλήρωση είναι το εσωτερικό τηλέφωνο του χώρου, για να είναι εφικτή η επικοινωνία με τον αιτούντα.

 3. Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης, το προσωπικό του ΚΔΔ, θα ελέγξει αν η πρίζα είναι ενεργοποιημένη. Αν είναι, τότε θα δοθούν στον αιτούντα τα απαραίτητα δικτυακά στοιχεία για να περαστούν στον Η/Υ ή αν δεν μπορεί να γίνει αυτό από τον αιτούντα, θα γίνει επιτόπου επίσκεψη τεχνικού του ΚΔΔ.

 4. Αν η πρίζα δεν είναι ενεργοποιημένη, τότε θα πρέπει να ενεργοποιηθεί από τεχνικό του ΚΔΔ και στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία 3.